.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Sunday, December 19, 2004

ل مثل لينک

پنجاه چيزی که بايد قبل از مردن خورد

با بچه ها در خانه اسباب بازی های علمی ساده ازبسازید.

Uncontrol

آموزش رقص با سگ.

شايد بهتر باشه که اگر احيانا ماشين افتاد توی آب اصرار به در آوردنش نکنيم.

باور کنيد اگر زيادی اصرار کنيد وضع بدتر ميشه ها.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی