.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, May 14, 2004

اولين ايرانی دارای لقب لرد

داوود آليانس مدير شرکت ان براون و تنها ايرانی دارای لقب سر، مفتخر به دريافت لقب لرد از ملکه اليزابت شد و به مجلس لردهای بريتانيا راه يافت. دريافت اين نشان مادام العمر برای لرد داوود آليانس و ۴۵ نفر ديگر، از طريق سايت نخست وزيری و به دستور ملکه بريتانيا به اطلاع عموم رسيد.

به اين ترتيب، وی با دريافت اين لقب اولين و تنها ايرانی خواهد بود که در مجلس لردهای بريتانيا حضور می يابد. در بريتانيا مقام لرد يا بارون به عنوان مهم ترين مقام اجتماعی بعد از دوک شناخت ميشود.وی از جمله ثروت مندان بريتانياست و در رده بندی امسال ساندی تايمز با ۲۱۶ ميليون پوند ثروت در رده ۱۵۳ قرار داشت.

از محسنات لرد داوود آليانس تأکيد هميشگی وی بر افتخار به داشتن اصالت ايرانی است. وی در جريان زلزله اخير بم کمک های شايانی به زلزله زدگان بم اختصاص داد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی