.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, May 21, 2004

از عراق چه خبر

آيا واقعا چلبی جاسوس دوجانبه بوده و اطلاعات سری آمريکا را به ايران می داده يا اينکه به دليل بريدن از اسرائيل و تمايل نشان دادن به رابطه با ايران سرش زير آب شده.

آن چه که مسلم است اينکه آمريکا به خاطر فساد مالی هيچگاه دوستان خودش را به زير نمی کشه . در حالی که اين احتمال که به بهانه فساد مالی هر کسی را که در جهت سياست هايش نيست از سيستم حذف کند بسيار زياده.

فيلم مصاحبه مطبوعاتی چلبی بعد از يورش به خانه و محل کارش.
فيلم های جديدی از زندان ابو غريب که در اون يک اسير عراقی را نشان ميدهد که لخت مادرزاد ، وادار به اين شده که مثل سگ جهار دست و پا راه برود و واق واق کند. فيلم دو - فيلم سه

اوضاع قمر در عقرب کربلا وکشته شدن ۱۸ تا از نيروهای صدر. فيلم از AP

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی