.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, December 06, 2004

کدام فاحشه ترند

يکی شکر مفت خورده بود و گفته بود که اگر ده تا فاحشه خيابانی را اعدام کنند بساط فساد برچيده می شود. نقل به مضمون.

می خواستم راجع به اين جفنگجمله يک مطلب مفصل بنويسم. گرفتار شدم، وقت نکردم و سوژه بيات شد. به هر حال اگر می خواستم بنويسم نوشته ام با يک همچين جمله هايی شروع می شد:

کدام فاحشه ترند؟ آنکه جسم خودش را از سر استيصال و به خاطر تأمين زندگيش، نه به خاطر ثروت و شهرت و يا حتی لذت می فروشد و يا آنکه روح خودش را و باور و اعتقادش را به قيمت يک صندلی وکالت و يا يک کرسی وزارت.

کدام فاحشه ترند؟ آنکه عريان برای سير کردن شکم کودکانش تلاش می کند يا آنکه با مقنعه و برقه و چادر و کوفت و زهر مار برای بريدن سر اين و آن نظريه در می کند و نقشه می کشد...

جداً کدام فاحشه ترند؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی