.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, December 22, 2004

ل مثل لينک

.
زبان رمزی دکتر ها که در بين خودشان استفاده می کنند. مثل CTD (Circling The Drain) يعنی بايد مرده فرضش کرد.

در آمد سالانه خود را وارد کنيد تا به صورت Real Time برايتان محاسبه کند که هر لحظه چقدر درآمد داريد.

موزيک با خواننده ديجيتالی

فيلمی از مقطع يک انسان از سر تا پا.
منبع

۱۰ بدترين محصولات تکنولوژی سال.

۴۸ دستور برای به دستيابی قدرت.

راهکارهای مديريت زمان

يک دختر خانم هم هيکل شما در نقش توپ بسکتبال. باور کردنش سخته ولی ببينيد تا باور کنيد.

ده تاثيرگزارترين يورينال های دنيا.
اين کابلش از همه باحال تره.

بر اساس يک تحقيق جديد. تلفن های دستی به سلول های خونی و DNA آسيب جدی وارد می کنند.

دوازده ضد حال کريسمس.

ebaby به جای ebay

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی