.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, December 31, 2004

قبول، ما جواتيم و شما اند کلاس

اگر حمايت از ورزشکار يک مملکتی که مردمش تنها دلخوشيشان و تنها مايه افتخارشان همين چهار صباح يکبار برد ورزشی است، نشانه جوات بودنه، قبول! ما جواتيم و شما اند کلاس.

اگر حمايت از يک جوان محروم شهرستانی که از هيچ هيچ خودش را رسانده به بالاترين قله ورزش و المپيک، که خود بار معنوی خاص خودش را دارد نشانه جوات بودنه، قبول! ما جواتيم و شما اند کلاس.

اگر فدراسيون بين المللی وزنه بردرای تصميم گرفته که از راه رای گيری وزنه بردار قرن را معرفی کُند و اگر ما هم مثل مردم همه کشور های ديگر رفتيم و به آن کسی که فکر می کرديم مستحق اين عنوان هست رای داديم، کارمان جواتی بوده، قبول! ما جواتيم و شما اند کلاس.

اگر وزنه برداری که رشته رسمی ورزشی است و از اولين دوره المپيک جزو ورزش های رسمی آن بوده ورزشی است جواتی و طرفداری از آن نشان جوات بودن، قبول! ما جواتيم و شما اند کلاس.

اگر استثناً هم نظر شدن ما با راديو تلويزيون ايران در يک مورد خاص به اين دليل که آنها هميشه بد و اخ هستند و هم صدا شدن هر کسی با آنها تحت هر شرايطی نشانه جواد بودنه، قبول! ما جواتيم و شما اند کلاس.

اگر مايی که اينقدر عاشق وطنمانيم که با اينکه خيلی چيزها را نمی دانيم ولی شده حتی برويم و توی کامنت های يک وبلاگ رای بديم، ولی رايمان را می دهيم و کاری که از دست و دلمان بر می آيد را انجام می دهيم جواتيم، قبول!...

ما جواتيم و شما اند کلاس. فقط يک چيزی! شما با اين همه سواد و معلومات و فهم و شعور و آگاهی و اين دماغ های سربالا و تيپ های روشنفکری در عرض اين چند سال چه چيز را تغيير داديد و چه تحولی ايجاد کرديد که ما را از جواتی در بياوريد. شما که خودتان هم از فشار حرف های گنده گنده بعضی مواقع حرف خودتان را هم نمی فهميد، چه چيز به ما آموختيد که ما ديگه جوات نباشيم. ميشه لطفا يکی از شما به زبونی که ما بفهميم به ما جواتا جواب بده.

پاسخ از نوع دوم
من به شما عوام صد ها بار گفتم که در مسائلی که نمی دانيد و سوادش را نداريد دخالت نکنيد. آخه شما عوام را چه به رای دادن و اين حرف ها. آخر سر يک کاری کرديد که آن روی جنتی و يزدی اين روشنفکر های انتلکتوال را در آورديد. يک عمر خبرگان و شورای نگهبان خواست به شما بفهماند که در مسائل تخصصی مثل انتخابات دخالت نکنيد گوش نکرديد، حالا هم آمديد وزنه بردار قرن انتخاب کنيد! بابا شما اوشکول ها ديگه کی هستيد! به جای اين بازی ها برويد به کار و زندگيتان برسيد . بالاخره اين دوستان روشنفکر حتما چهار تا پيراهن از فدراسيون وزنه برداری بيشتر پاره کردند که اين رای گيری از مردم را اشتباه می دانند. خاک بر سر اين فدراسيون وزنه برداری بی کلاس که قدر نظرات گهربار روشنفکر های ما را نمی داند.

راستی من يک اخلاق بدی دارم که وقتی يک حرکت جمعی بين وبلاگ نويس ها شروع می شود حتی اگر باهاش خيلی موافق نباشم نه تنها مخالفتم را علنی ابراز نمی کنم بلکه اگر بدانم که ضرری به جايی نمی زنه هر چقدر هم که بی محتوا بدانمش يک لينک بهش می دهم تا هم با خودم تمرين دمکراسی کرده باشم و هم يک اتحاد مثبتی که شکل گرفته را تقويت کرده باشم. اين کار را به اين خاطر می کنم که نفس اتحاد را برايش احترام قائلم و باورم اينه که اکثريت پويا نياز به پشتيبانی دارد نه تخريب. نمونه اش حمايت از کارتون خواب ها که توضيح علت عدم علاقه من به آن حرکت باشد برای بعد ولی لينک را دادم. ولی بعضی ها طور ديگه ای عمل ميکنند که حتما آن کار درست تر هست و ما خبر نداريم.

و آخر اينکه تا وقتی که از داخل هواپيمايی که در حال اوج گرفتن است پائين را نگاه می کنيم آدم ها را کوچک و کوچک تر می بينيم و هواپيما اينقدر بالا ميره تا ديگه آدم ها را نمی بينيم. اشکال بزرگيه ها! ولی نمی دانم که اين اشکال از آدم هاست، از چشم های ماست يا اصلا از هواپيماست.

من ا ب ع به ترتيب گير دادن

توضيح
از دوستان خوبی که به عنوان منبع در اين مطلب استفاده کردم عذر خواهی می کنم. اين دوستان بايد بدانند که برای من بسيار قابل احترامند و نوشته های تک تکشان را هميشه و با علاقه دنبال می کنم و اگر باور به آزاد انديشی و انتقاد پذيری و نيت خيرشان نداشتم هرگز اسمی از آنها نمی آوردم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی