.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, December 28, 2004

باز هم رضازاده

حاج حسين رضازاده را وزنه‌بردار قرن كنيد! مطلب امير که با ايميل هايی که فرستاد جرقه حمايت از رضازاده را روشن کرد.
حسين رضازاده ... شبگرد
فراخوان ملى براى انتخابات اينترنتى بهترين وزنه بردار قرن. امير مفخر

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی