.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, June 09, 2004

مردی که با يک بولدوزر يک شهر را ويران کرد

يک اتفاق بسيار نادر در آمريکا افتاده که حيفم آمد فقط با يک لينک سر و ته قضيه را هم بيارم. موضوع از اين قراره که يک جوشکار آمريکايی که بر سر مسائل ملکی با شهر اختلاف پيدا کرده بود تصميم گرفت که بولدوزر کاترپيلار دی ـ ۹ را که در نوع خودش از بزرگترين و مخّرب ترين هاست برداره و بيفته به جون شهر کوچک گرنبی.

اين آقا بعد از اينکه توی بولدوزر نشست ، تمام اطراف خودش را با فلز مقاوم جوشکاری کرد که بهش نتوانند تير اندازی کنند و بعد افتاد توی شهر و شروع کرد. کتابخانه و مرکز اجتماعات شهر، بانک، روزنامه شهر، ساختمان يک شرکت الکترونيکی، قمارخانه، چندين مغازه , خانه شهردار سابق و چندين مکان ديگه به خاطر ديوانگی اين آقا ويران شد.

بالاخره بعد از يک سری تير اندازی های بی اثر در نهايت پليس توانست با سوراخ کردن رادياتور، اين بولدوزر را متوقف کند. اين شهر کوچک با اين حادثه به پر سر و صدا ترين شهر آمريکا تبديل شد.

فيلم اين حادثه را ميتوانيد اينجا ببينيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی