.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, June 22, 2004

لطفا از حق خودتون دفاع کنيد

فرق نمی کنه که نويسنده باشيد يا خواننده. ازتون خواهش ميکنم که برای دفاع از حقوق خودتون اين بیانیه را که در اعتراض به پیش‌نویس نامناسب و کارشناسی نشده قانون جرائم اینترنتی تنظيم شده امضا کنيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی