.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Saturday, August 28, 2004

ل مثل لينک

يک استت جالب که آمار دنيا را در خيلی از زمينه ها نشان می دهد.

مردان عذب اگر بر اين مژده جان فشانند رواست.

حراج قوطی خالی آبجو در ebaY. خونه دار و بچه دار بودو زنبيل را بردار و بيار.
اينهم ترمينيتور به ارزش سه هزار پوند.

آموزش تبديل عکس ديجيتالی به عکس سه بعدی.

مورچه ها به عنوان حيوان خانگی بازارشون در ژاپن خيلی داغ شده.
اين مورچه ها را در آنتيکواريوم نگهداری می کنند.

مدال های افتخار بوش. من هلاک اون مدال نينجای نترسشم.
اينهم يک مجموعه از عکس های رسمی جرج بوش و پدرش.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی