.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, January 24, 2005

ل مثل لينک

يک تور ديدنی از داخل موتور جت ساخت رولزرويس.

وقتی که صدا و سيمای جرج بوش رقيب صدا و سيمای جمهوری اسلامی از دستش در می رود و با يک مخالف مصاحبه می کند.ويديو

بزرگترين اختراع قرن. شديدا به يک فروند ننه يا عمه فرد سازنده نياز هست برای قربونش رفتن.

رانندگان روی شيشه.

مژده به مسئولين قضايی. شگردی نو برای انداختن ملت در هلفدونی. پاک کردن بازی های کامپيوتری دوست پسر سابق جرم تلقی می شود و مجازات دارد.

شوخی شوخی با راننده تراکتور هم شوخی؟ويديو
منبع

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی