.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, August 18, 2005

به بهانه بيست وهشتم مردادآیت الله کاشانی ؛از خدمت تا خیانت
نقش روحانیون در جنبش ها وقیام های مردمی به خصوص در این 200 سال چشمگیر بوده است.نقش روحانیون را نه میتوان به کلی منکر شد و نه میتوان و نه باید اغراق امیز جلوه داد.تاریخ مملکت ما خواهی نخواهی با این قشر دینی پیوند خورده است.
گرچه نمیتوان نقش جمال الدین اسد ابادی و نامه اش را که باعث صدور فتوای تحریم تنباکو شد از یاد برد ولی این مهم بدون حضور و فتوای میرزای شیرازی میسر نبود.گرچه نمیتوان از بزرگان مشروطه ستارخان.باقرخان.ملک المتکلمین.سردار اسعد و ..یادی نکرد و در برابر روح پر فتوحشان سر تعظیم فرود نیاورد اما نباید از نقش ایت الله طباطبایی. بهبهانی.شیخ فضل الله(گرچه این اخری پایان خوشی نداشت)غافل شد.نقش ایت الله کاشانی و خمینی را نیز به همین ترتیب نمیتوان نادیده انگاشت.انچه در این مقال می اید پرداختن و تحلیل مشروطه یا انقلاب اسلامی نیست.نویسنده تنها قصد دارد نقش ایت الله کاشانی در جنبش و بخصوص از جریان واقعه 30 تیر 1331 به بعد بیان کند.بدیهی است خواننده محترم با دیدن مستندات و مستدلات و گفته ها خود میتواند به قضاوت بنشیند و بداند و بفهمد و پاسخ بگوید که چرا نام مصدق بعد از گذشت نیم قرن روز بروز پر فروغ تر و نورانیتر میگردد و ایت الله کاشانی به جایی میرسد که پسرش باید دوران او را توجیه(وتحریف!)کند و سعی کند حقیقت را وارونه جلوه دهد.ادامه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی