.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Sunday, May 02, 2004

ل مثل لينک

به خواب رفتن خلبان ژاپنی در حين پرواز.

عکس ديگه ای از آزار زندانيان عراقی . دو سه

مراقب بی ام و دارها باشيد! خطرناکند.

اسلايدشو از يک نمايش هوايی.

اسلايدشو از مراسم خاکسپاری ۲۱ کودک کلمبيايی کشته شده در حادثه تصادف.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی