.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, August 03, 2004

فيلم اعدام اسير ترک در عراق

يک بار ديگر گروگانگير های نقابدار، منتسب به زرقاوی فاجعه آفريدند. اين بار اين گروه خشن با به قتل رساندن راننده تريلی اهل ترکيه نشان دادند که عزم خود را برای ادامه روند قتل های زنجيره ای گروگان ها جزم کرده اند.

فيلم نشان ميدهد که اين افراد نقاب دار بعد از خواندن بيانيه ای به زبان عربی اسير ترک را وادار به خواندن مطلبی به زبان ترکی می نمايند و بعد با شليک سه تير به مغز وی او را از پا در می اورند.

آدام ارلی سخنگوی وزارت خارجه عراق با اظهار تاسف نسبت به اين فاجعه، آنرا محکوم کرد. اتحاديه تريلی داران ترکيه نيز اعلام کرد که اين مسأله می تواند موجب توقف ارسال نياز های نظاميان در عراق شود. اين اتحاديه همچين خواستار اقدام جدی برای رهايی دو راننده ترک تبار ديگر که همچنان در دست بنياد گرايان اسير می باشند شد.

در اينجا ميتوانيد فيلم به قتل رساندن اسير ترک را ملاحظه نماييد. توجه داشته باشيد که اين فيلم شامل صحنه های بسيار خشن می باشد و ديدن آن به هيچ عنوان توصيه نمی شود.

لينک مرتبط ياهو و AP

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی