.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, August 31, 2004

ايران - آ اس رم

اين هم ويدئوی نسبتأ کاملی از بازی تيم ملی با آ اس رم برای آنها که درخواست کرده بودند. اين ويدئو ۱۱ دقيقه است و شامل تقريبا تمام صحنه های حساس و گل های بازی است. ممکنه که دانلودش يک مقدار طول بکشد ولی ارزشش را دارد.

لينک از تکبرگ

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی