.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, September 29, 2004

شکل و شمايل نو

خوب ما هم بالاخره جوگير شديم و تغييراتی در ظاهر اين وبلاگ داديم. حقيقتش چند وقتی بود که به فکر اين کار بودم ولی به دلايل عديده از جمله بی سوادی و نداشتن وقت برای سوادآموزی اين کار عملی نشده بود. هر چقدر هم که اينور و آنور به ما می گفتند و کنايه می زدند، تاييدشان می کردم ولی کاری هم نمی توانستم بکنم. تا اينکه بالاخره يک جوانمرد به نام RoboRend پا پيش گذاشت و با طراحی اين تمپليت من را مديون محبت خودش کرد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی