.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Sunday, September 12, 2004

اطلاعيه مهم دادستانی در مورد بازداشت های اخير

با کمال تاسف شاهديم که در طی چند روز اخير موج تازه ای از حملات ناجوانمردانه از سوی دشمنان نظام و اسلام و به قصد تشويش اذهان عمومی آغاز گشته. اين نهاد محترم وظيفه خود می داند به منظور تنوير افکار عمومی نکاتی را به عرض ملت شهيد پرور برساند.

۱- دستگيری های اخير که بهانه ساز هوچی گری مشتی ضد انقلاب فراری و ورشکستگان سياسی گشته بر مبنای قانون باباگيری مصرح در بند اول از اصل سوم قوانين ايالتی و ولايتی مصوب سال ۸۸۲هجری قمری و تصويب شده توسط چنگيزخان می باشد.

۲- اين قانون هر چند که به نام باباگيری شناخته می شود، ولی در اصل بابا در آوری است. به اين مفهوم که بازجويان محترم ظرف چند هفته و با نهايت عطوفت اسلامی بابای متهم را از منجلاب فساد در می آورند و به آغوش اسلام باز می گردانند.

۳- در متن اين قانون تصريح شده که هر کس در هر مکانی و به هر نيتی و با هر وسيله ای، هر گونه اقدامی له يا عليه هر چيزی و يا کسی انجام دهد مستحق اين مجازات خواهد بود. البته نوع مجازات بر اساس شدت عمل شخص متغير است. به اين معنا که بسته به شدت بزه حادث می توان بابا را در آورد، خواهر را سرويس کرد و در موارد سنگين تر، قانون قانونگذار را مخير نموده که حتی ننه متهم را جر بدهد. از سوی ديگر قاضی مختار است در صورت تشخيص به ندامت متهم، تنها با يک مجازات سبک مثل چارقد کردن خشتک عمه وی ختم پرونده را اعلام نمايد.

۴ - حتی در بخش ديگری از اين قانون آمده که توابين و فريب خوردگانی که به آغوش نظام باز گردند و خدمت به نظام را آغاز کنند مي توانند مادر شوهر و يا مادر زنشان را جايگزين اقوام خود کنند.

و در پايان اين سخن شيخ عجل سعيد (شيخ اجل سعدی سابق) که
هر پدری که در می آيد ممد حيات است و چون از اون تو ديگه در نيايد مفرح ذات.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی