.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, September 02, 2004

ل مثل لينک

اين فلش دارای اطلاعات ارزشمندی از نقاشی ها و نوشته های جرج بوش است.

اولی: يک کسی را می شناسم که مار را از توی دماغش رد می کنه و از توی دهنش در مياره.
دومی: به اين که چيزی نيست من يکی را می شناسم که شير را از توی دماغش رد می کنه و از توی چشم هاش در مياره.

المپيک از ديد Worth 1000 .

يک فلش نه چندان جالب.

شرقی ترين جواد يا جواد ترين شرقی دو عالم به دنبال شاهزاده خانم زندگی اش ميگردد. شايد اون شاهزاده خوشبخت شما باشيد.

چطوری با iPOD تون ايستگاه راديويی درست کنيد.

سايتی در مورد آشغال هايی که می توانيد با يک ۲۵ سنتی از دستگاه های وندور ماشين بخريد.

چهره آينده دنيا و مردمش چگونه خواهد بود. طراحی سايتش بيشتر از موضوعش جالبه.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی