.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, September 13, 2004

دلم ميخواد بنويسم

دلم ميخواد بنويسم. دوست دارم از جوونيم و خاطراتش براتون تعريف کنم. هوس کردم طنز تلخ را بذارم توی دهن حسنی بيچاره و برای چند دقيقه هم که شده به خودم و شما آرامش بدم. دوست دارم مصاحبه ای را که با ماندانا آماده کردم پستش کنم. دوست دارم لينک بارونتون کنم و از همراه هر روزه شما بودن، حتی اگر برای چند دقيقه هم که باشد، لذت ببرم. دوست دارم بنويسم و با نوشتنم احساس زنده بودن و مفيد بودن بکنم ولی ...

پدر من هفتاد و اندی سن دارد و در لانه کثيف بيشرف ترين و پست فطرت ترين های تاريخ بشريت روزگار ميگذراند.

شايد ديگر هيچ وقت ننويسم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی