.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, October 27, 2004

دسته گل جديد فدراسيون فوتبال

"فدراسيون فوتبال ايران برای باشگاههای شرکت کننده در ليگ برتر ايران بخشنامه ای صادر کرده و در آن تأکيد کرده است که از حضور بازيکنانی که ظاهر نامتعارف دارند در مسابقات جلوگيری کنند."
نقل از بی بی سی

اقدامی بسيار ارزشی از فدراسيون ارزشی (به جای ورزشی) فوتبال. البته در اين بخشنامه هيچ اشاره ای به تنبيه و يا توبيخ برای کسانی که اسامی نامتعارف دارند نشده. شايد خواستند که مراعات رئيس فدراسيون آقای داد کان را بکنند که خدای نکرده دچار محروميت های سنگين نشود.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی