.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, October 28, 2004

مفقود شدن ۵۸۰۰۰ رای در فلوريدا

ديروز اعلام شد که ۵۸۰۰۰ رای در استان بروارد در فلوريدا مفقود شده. اين استان از جمله استان های اين ايالت است که دمکرات ها در آن از نظر آماری برتری فاحش دارند.

ديروز از طرف مسئولين انتخابات در اين ايالت اعلام شد که کسانی که رايشان مفقود شده يا بايد در رای گيری زودرس شرکت کنند و يا در روز انتخابات در پای صندوق ها رای بدهند.

ستاد انتخابات اداره پست را مقصر در مفقود شدن اين رای ها می داند و اداره پست ستاد انتخابات را متهم به اهمالکاری می کند. ولی اين اتفاق؛ جدای از بحث يافتن مقصر و عمدی يا غير عمدی بودن آن؛ به احتمال زياد سرنوشت انتخابات را در اين ايالت به نفع بوش تغيير خواهد داد. چرا که به طور قطع عده زيادی از اين ۵۸۰۰۰ نفر که با توجه به آمار اکثرا دمکرات هستند، يا به دليل بيرون از ايالت بودن و يا به دليل سن بالا و يا معلوليت جسمی و يا به هر دليل ديگری امکان حضور فيزيکی در روز انتخابات برايشان نيست.

با توجه به نزديکی تعداد آرای دو طرف در اين ايالت و با يادآوری اين نکته که چهار سال پيش تنها ۵۸۰ رای سرنوشت انتخابات فلوريدا را به نفع بوش تغيير داد شايد يک بار ديگر فلوريدا؛ ايالتی که جب بوش برادر جمهور خواه جرج بوش فرماندار آن است؛ نقش برگ برنده را برای بوش بازی کند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی