.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, November 01, 2004

ل مثل لينک


هالووين مبارک.

ماسک شخصيت ها برای هالووين .

متخصص تحليل عکس ناسا با بررسی عکس های بوش در مناظره اول تاييد کرد که بوش از دستگاه شنيداری استفاده می کرده.عکس های با شفافيت بالا را می توانيد در اين لينک ببينيد.

ساخت مجسمه ۸۰ فيتی آرنولد در زادگاهش، به دليل حمايت وی از بوش منتفی شد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی