.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, December 09, 2004

بوی گند انقلاب می آيد آنهم از نوع پنجاه و هفتی

اين دو سه روز گذشته بعد از قضايای ۱۶ آذر در دانشگاه تصميم داشتم مطلبی متفاوت درباره برخورد های پيش آماده بنويسم عنوانش را هم همان روز اول انتخاب کرده بودم: "بوی گند انقلاب می آيد آنهم از نوع پنجاه و هفتی" موضوع و رئوس مطلبم را هم از همان روز می دانستم و در عرض اين چند روز هم با خواندن مطالب ديگران حسابی در ذهنم پرورانده بودمش و ديگه آماده آوردن روی کاغذ بود که ديدم سخن عزيز فکر من را خوانده و هر آن چه که من تصميم به نوشتن داشتم به صورت مختصر و مفيد روی کاغذ الکترونيکی آورده. به هر حال دستش درد نکنه چون اگر من ميخواستم بنويسم حتما به اين خوبی نمی شد.

چند وقته که از فرط گرفتاری و البته يک مقدار تنبلی شدم "منم همين طور" گوی ديگران. البته بد هم نيست، احتمالا خواننده هم اينطوری بيشتر لذت می بره.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی