.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, January 06, 2005

ل مثل لينک

.
منتخب بهترين عکس های هواشناسی.

خداوند کاردستی با ورق.

عکس های پانورامای ۳۶۰ درجه از جشن های سال نو در شهرهای مختلف.

اين آقا هنرش اينه که نوشابه را با دماغش می نوشد. ويديو

بابا فلشششش!

بالش برای علاقمندان سوشی.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی