.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, January 31, 2005

کپی رايت

من فکر می کنم يکی از مهمترين مسائلی که همه ما بايد رعايت کنيم احترام به قانون کپی رايت يا حق انتشار هست. يعنی اگر برای انتشار مطلبی از طرح، ايده، عکس يا مطلب شخص ديگری استفاده کرديم اخلاقاً و قانوناً وظيفه داريم که به منبع مورد استناد به صورت شفاف اشاره نماييم.

تازه:
علی عزيز. ممنون از اينکه آن مطلب را تصحيح کردی. اعتراف می کنم که ناراحت شده بودم ولی مطمئن بودم که عمدی در کار نيست. اينقدر خوب و با اخلاق هستی که حتی يک لحظه هم شک در سهوی بودن اين اشتباه نکردم. چه اگر می دانستم که عمدی در کار است اصلا قصه را باز نمی کردم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی