.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, January 25, 2005

خودبزرگ بينی خيلی خيلی حاد

.
يعنی به اندازه سيمون هرش هم حرف ما خريدار نداشت؟

از پست قبلی خودم خوشم نيومد. فکر می کنم يک جور خودنمايی احمقانه و توقع بيجا قاطی مطلب شده بود که پيام مهم اون را بی خاصيت می کرد. پاکش نمی کنم ولی اين متلک اساسی را به شيوه مهدی بار خودم کردم تا ديگه از اين کارها نکنم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی