.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, May 27, 2005

اخطار جدی به بچه های شيطون و بی تربيت

بچه ها مواظب باشيد! شيطونی نکنيد، کار بد هم نکنيد و گرنه پدر و مادرهاتون تنبيهتون می کنند ها!
منبع عکس ها

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی