.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, June 10, 2005

کانديداهای بلا، هوادارهای ناقلا

سفر به قزوين همچنان جزو برنامه های اصلی کانديدا هاست و در اين راه رقابت شديدی با هم دارند. نميدونم چه حکمتيه که همه کانديداها سفر به قزوين را در راس برنامه های تبليغاتيشان قرار دادند. بعضی از آنها حتی پوسترهايی با شعار متفاوت ، ويژه اين شهر تدارک ديدند. به نظر مياد که کليد موفقيت در انتخابات رياست جمهوری در دست مردم قزوينه و البته اونها هم به اين سادگی کليد را دست هر کسی نمی دند. شنيده شده که بزرگان و ريش سفيد های شهر کليد موفقيت را يک جايی توی خاک پاک شهرشون چال کردند و کانديداهای از همه جا بی خبر هم به نيت پيدا کردن اين کليد، بندگان خدا چپ و راست راهی قزوين می شند. در قزوين هم ريش سفيد ها بعد از استقبال شايسته از اين کانديداها ازشون می خواهند که شخصا دولا بشند و کليد موفقيت را از زمين بردارند. البته بعضی ها زير بار اين کار نرفتند ولی بعضی هم نتونستند جلوی خودشون را بگيرند . بخشی از عکس به دليل پاره ای از محذورات حذف شده

اين در حالی است که احمدی نژاد در سفر های انتخاباتيش به دور ايران بدون توجه به هياهوی شهرش در حال باختن نرد عشق با هوادارانش است . با توجه به آمارگيری دقيقی که به همّت انجمن اسلامي دانشجويان مستقل وابسته به شهردار تهران ترتيب يافته (توجه کنيد! مستقل وابسته)بايد از الان اين کانديدا را رئيس جمهور ايران دانست.

از طرف ديگر سردار دکتر مهندس تنهاخلبانسرهنگ محمد باقر قاليباف ... (بقيه اسمش توی راهه، داره مياد) تور دور ايران راه انداخته و برای جمع کردن رای اعلام کرده که حاضره همه کار بکنه. از لباس محلي پوشيدن تا اسب سواری و حتی آب حوض کشيدن. اين کانديدا در برخی شهر ها به حدی محبوبه که طرفداراش عکس هاش را به همه جای بدنشون نصب می کنند . به نظر مياد که برای نصب شدن در نقاط بدبد هواداران رقابت شديدی بين قاليباف و هاشمی در گرفته که اميدوارم پيش از اينکه کار به مسائل بی ناموسی بکشه اين مشکل حل بشه.

در سويی ديگر رقابت شديدی بر روی يک ديوار بين دو کانديدای نسبتأ اصلی در گرفته. اين دو کانديدا که ظاهرا از کمبود جا برای پوسترهای شان رنج می برند بر روی يک تکه ديوار ۲ در ۳ تا به حال ۱۸ بار عکس های خود را چسباندند روی عکس ديگری يا عکس ديگری را که بر روی عکسشان بوده پاره کردند و همچنان هم به رقابت سالم انتخاباتی خود ادامه می دهند.

م ن ا ب ع

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی