.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, July 12, 2005

ل مثل لينک

اگر به شهر قصه علاقمنديد اين مطلب طولانی ولی بسيار جذاب را از دست نديد.

می توانيد با نقشه های بلاک ويو در کوچه های شهرتان قدم بزنيد.

يک آهنگ معروف با اجرای يک جوان نه چندان معروف.

تاريخچه سرود بهاران خجسته باد.

اين هم چ ن د لينک به دوستانی که در طی روزهای گذشته حضور بسيار فعال و موثر در وبلاگستان داشتند که جای تقدير دارد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی