.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, July 15, 2005

تازه درباره مسابقه مقاله نويسی

چرا موضوع اعدام
چرايی وجود مجازات اعدام در قوانين حقوقی کشور های جهان هميشه از جمله بحث انگيزترين و جنجالی ترين مباحث بوده. در کشور هايی که با معيار های امروز دنيا به عنوان جهان سوم شناخته می شوند، به دليل ساختار سياسی موجود در آنها و بی ثباتی حکومت هایشان اين حساسيت دوچندان است.

گروهی معتقدند که اين مجازات می تواند ابزاری باشد در دست حاکمان برای از بين بردن مخالفانشان. حال آنکه گروهی ديگر بر اين باورند که اين مجازات به دليل عبرت انگيز بودن و تاثير گذاری اجتماعی،می تواند ميزان بزه را در جامعه به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

علاوه بر موارد مطرح شده، بسياری استدلال های ديگر، چه موافق و چه مخالف هست که در اينجا قصد بررسی و مرور آنها را ندارم. به باور من می توان از دل همه اين تفاوت ديدگاه ها و تضارب آرا درباره اعدام به يک فصل مشترک رسيد. اين فصل مشترک می تواند سندی باشد و گواهی تاريخی از نسلی انقلاب ديده و جنگ ديده برای آيندگان. برای آنها که فردا را می سازند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی