.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, June 24, 2004

ل مثل لينک

سايتی با جک ها و ويدئوهای کمدی. انگليسی.

اوگُف به علاوه برگرکينگ نتيجه اش باحاله؟ نه!

شفاهی نويسی و گسترش آن در ادبيات فارسی.

بازسازی بازی های يورو۲۰۰۴ در بی بی سی. ميتوانيد زاويه دوربين را انتخاب کنيد. حتی ميتوانيد از زاويه ديد بازيکن ها بازی را ببينيد. برای مشاهده نياز به نصب فلش ويو داريد.

بهترين گل های يورو ۲۰۰۴ را به صورت انيميشن فلش ببينيد.

با اينکه از اين بازی های فلش خوشم نمياد ولی اين يکی فرق ميکنه. امتحان کنيد ببينيد چند متر ميتونيد اين مرتيکه مست را سر پا نگاه داريد.

عکس هايی ازعشق سوپرمن ها در فستيوال سوپرمن در متروپوليس.

من نميدونم چرا اينها بايد توی تلويزيونی که به دليل شرايط منطقه ای و زبان عربی بيشترين بيننده را دارد اين شکلی نشون داده بشند.

باب ديلون ؛ از اخراج از کالج تا دريافت دکترای افتخاری .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی