.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Sunday, February 20, 2005

حسين و عاشورايشحسين و عاشورايش ريشه در اعتقادات مليون ها انسان دارد. هر چند که بسياری از سنن و مراسم مربوط به ایّام عاشورا غلط است و بايد برچيده و يا اصلاح شود ولی اينکار با توهين، تمسخر و نگاه از بالا و روشنفکرمابانه، نه تنها عملی نيست، که حتی به دليل کاشتن بذر کينه و دشمنی نتيجه معکوس می دهد. شاهد آن هم ايرج و کسروی که در مقام مقايسه با منتقدين امروزی ده ها بار خوش گفتار تر، خوش ذوق تر و روشنفکر تر بودند و ديديم که به جايی نرسيدند. قدم اول برای اصلاح آن چه که ناپسند می دانيم احترام به اين مليون ها عاشق حسين و باورهای آنهاست. درغيراين صورت کپی زشت و ناشيانه ای خواهيم بود از اسلاف شکست خورده.

منبع عکس ها

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی