.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, April 14, 2005

ل مثل لينک

.
چه مي کنه اين Google Direction

عشاق جوان در حضور خاتمی.

ما بالاخره نفهميديم اين آگهی دادن برای رفسنجانی خوبه يا بد.

اگر از سرود های اول انقلاب خاطره داريد حتما اين گزارش را گوش کنيد.

به شما دوست عزيز توصيه می کنم که از نوشتن اين گونه مطالب خود داری کنيد تا مجبور نشم که راز های ناگفته را فاش کنم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی