.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, July 20, 2005

ل مثل لينک

اين چند سال اخير که خارج از کشور هستم متاسفانه يا خوشبختانه هميشه دستمال توالت های با کيفيت بسيار خوب در بازار بوده که واقعا جای خالی روزنامه کيهان را برام پر کرده. با اين حال بعضی مواقع دوستان با ذکر مطلبی از کيهان ما را به ياد خاطرت قديمی مان با اين روزنامه با کيفيت می اندازند.

زيتون و بلوچ پيشنهادات جالبی دارند که توصيه می کنم خود تون بريد و نگاهی بندازيد.

اين هم يک پشنهاد جالب ديگه.

يک شورش و يک دنيا حرف حساب.

بابا تکنولوژی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی