.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, June 29, 2004

احمد عزيزی و کسب افتخاری بزرگ برای ايران

در آخرين اجلاس "فدراسيون بين المللی ثبت و تعين واحد های اندازه گيری"، واحد جديدی به ثبت رسيد برای تعين ميزان پاچه خواری و يا خ... مالی و باعث افتخار و مسرت اينکه اين واحد به نام برادر متعهد احمد عزيزی به ثبت رسيد.
در متن بيانيه فبث توا (فدراسيون بين المللی ثبت و تعين واحد های اندازه گيری) که در جريان مراسمی که به افتخار ايشان ترتيب داده شده بود قرائت شد آمده است:

با توجه به تلاش های چندين ساله جناب آقای احمدعزيزی در بست و اشائه مفاهيم خ... مالی در دنيا و خصوصا با توجه به همّت بالای ايشان در آموزش اين صنعت در کشور ايران از اين پس واحد اندازه گيری اين عمل به نام اين دانشمند و فعال حقوق بيضه های بزرگان به نام "عزيز (AZIZ)" شناخته خواهد شد.

در جايی ديگر از اين بيانيه به يکی از صد ها نمونه از فعاليت های ايشان به شرح زير اشاره شده:

"در مقدمه یکی از این کتاب ها با عنوان از"ولایت بارانی" به قلم "احمد عزیزی "(انتشارات سروش) آمده است که:
تقدیم کتاب به رهبر انقلاب حضرت نایب مناب که از نادره گفتاران بزم ادوار وسلسله جنبانان طریقت یار است و آیینه جمالش جلا عیون و جویندگان حقیقت را جلوه رخسارش تسکین دل خون دیدارش رایحه یار غایب وجنابش حضرت صاحب زمان را نایب است حضرت آیت الله خامنه ای "روحی لقالبه الفداه" که ابرویش در بزم مرشدان حقیقت طاق و درویشان را با مملکت حسنش اتفاق است.
در میان پوست نشینان تخت ارشاد وشیران بیشه ریاضت آنکه در بزم سالکان، جمالش حق وسلطنتش برمملکت فقر مطلق است،سید خراسانی است.
جنابشان در عین آنکه شیخ موتمن وامیر انجمن اند، صراف سخن و گوهرشناس ممتحن نیز هستند وحضرتشان راقالب حسن و ترکیب چنان است که از کف پای مجرد تا فرق زلف مجعد همه بوسیدنی است!
صولتشان در بزم ادب چنان است که موزونان هند را از شوق زیارت بیاض مردمک دیده وسواد لوح بینش-چون رود سند است.
فحلان گود طرب و فهلوانان عرصه ادب، کباده کشان چرخ معانی و شناگران تخته تجرد را سعادتی بالاتر نیست که در بزم سلطان سید علی میل معنی بگیرند وسنگ سخن بگردانند،سیدی که اطاعتش واجب عینی وسلسله سیادتش به سند حسینی ،جمالش چنان حیران است که خون شهیدان را به جوش و جانبازان را در خروش آرد، آری چنین شیخی عظیم در مملکت سید الکریم رحل اقامت نیافکنده وچنین خسروی از کشور کی بر خطه ری فرمانروائی نفرموده است.
خاک خاوران را خرمن سیم وزر وترکان پارسی گو را یکدانه گوهر است،آذریان را سزد که با واسطه سید علی به آذرآبادگان خویش نازند وخراسانیان را زیبد که به پشت لسکر حسن او، علم پادشاهی افرازند.
آری در نزد خوبان محسوس است که خامنه ای منصوب سلطان طوس است و کسوت درویشی اش از شاه محبوبان "رضا" منصوص و حضرتش کشتی ولایت را لنگری و خانقاه اش جمعیت عشاق را عظیم سنگری است
."در انتهای بيانيه آورده شده که با توجه به بزرگی اين واحد در کار های روزمره ميتوان از واحد های" ميلی عزيز" و يا "ميکروعزيز" استفاده نمود. همين طور مقرر شد که از اين پس در آمد افراد در مواقع لزوم بر مبنای واحد "عزيز" ارزيابی شود برای مثال" ۱۰۰۰۰۰ تومان در يک مايکروعزيز".

در پايان اين مراسم ايشان دستمال يزدی را که سالها از آن در بست و اشائه اين صنعت استفاده ميکردند در اختيار فبث توا (فدراسيون بين المللی ثبت و تعين واحد های اندازه گيری) قرار دادند تا در کنار ديگر واحد های اندازه گيری نظير متر و کيلوگرم و ... در موزه آن سازمان قرار داده شود.

در حاشيه مراسم:
از اين مراسم استقبال زيادی خصوصا از طرف ايرانيان به عمل آمده بود.

با ورود برادر عزيزی به سالن مراسم در حالی که انتظار ميرفت وی با تشويق حضار مواجه شود، ولی به جای آن تمامی حضار با صدای سوزناکی شروع به فرياد زدن کردند. مجری جلسه اعلام کرد علارغم توصيه اکيد و چندين باره ما به حضور دوستان در سالن برای استفاده از بيضه بند در سالن، ظاهرا اين امر رعايت نشده و طبيعيست که به دليل بزرگ بودن اين واحد در جناب آقای عزيزی با ورود ايشان همه دچار سوزش شديد بيضه شوند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی