.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, October 18, 2004

ل مثل لينک

وزن ايده آل برای شما چيست.

چهار آلبوم اول بيتل ها برای اولين بار به صورت CD عرضه می شود.

آيا واقعا مصری های باستان، سه هزار سال پيش اين با دنيای مدرن آشنا بودند.

I Scream, You Scream, We All Scream For Ice Cream

اگر قرار بود برنامه يک روز خود را با بنرها و مارک های کمپانی های بزرگ مشخص کنيد احتمالا نتيجه اين می شد.

اين آقا در کله اش چه می گذرد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی