.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Saturday, October 09, 2004

آيا بوش در مناظره اول تقلب کرده
يکی از شايعتی که در طی چند روز گذشته در اينجا و آنجا بسيار شنيده می شد اين بود که بوش در طی مناظره اول پاسخ سوالات را از طريق يک دستگاه گيرنده دريافت می کرده . عدم تمرکز و حالت عجيب بوش در سرتاسر آن مناظره احتمال صحت اين شايعه را تا حدی تقويت می کرد. حال با عکسی که به تازگی منتشر شده اين شايعه بيش از بيش تقويت می شود. همانطور که در عکس می بينيد يک برجستگی کاملا واضح در زير کت بوش ديده می شود که احتمال داده می شود که يک دستگاه گيرنده باشد. به هر حال تمام اين شواهد نشان از آن دارد که شايد بايد به اين موضوع به شکل جدی تر نگريست.

منبع: Salon

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی