.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, September 08, 2005

ل مثل لينک

يک دختر افغانی الاصل متولد ازبکستان ملکه زيبايی انگليس شد.
خبر بی بی سی

شايد برايتان جالب باشد که بدانيد در قوانين جمهوری اسلامی ديه تخم چپ؛ بله درست شنيديد، فقط تخم چپ مرد مسلمان تقريبا شانزده درصد بيشتر از ديه جان يک زن مسلمان است. باور نداريد برويد اسنادی که مهدی رو کرده را نگاه کنيد.

حالا که صحبت از تخم شد بايد هشدار بدهم وزير کشور جديد هم مهارت شايانی در کشيدن تخم اعم از چپ يا راست دارد. اين آقايون هم فهميدند وزير دارد می آيد، بندگان خدا مخفی شدند.

اگر بر اساس اين فلوچارت عمل کنيد می توانيد اشک تله مارکتر ها را در بياوريد.

اين گوگل برای خوانده شدن در آينه طراحی شده.

ويدئوی حمله کنيا وست به بوش در برنامه زنده ان بی سی.

طوفان کاترينا باعث شده که مردم بدون اينکه کسی مانعشان شود فروشگاه های بزرگ از جمله وال مارت را غارت کنند. جالب اينکه پليس هم خودش به غارتگران پيوسته. ويديو

بيست و نه سالم ترين خوردنی های دنيا.

همه جور وندورماشين ديده بوديم به جز ماشين خودکار پيتزا ساز.

1 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی